Årsredovisning 2017

2017 i korthet

Ett utmanande år

Tankmarknaden var fortsatt svag under 2017. Till de huvudsakliga orsakerna hörde Opecs produktionsnedskärningar samt relativt stora fartygsleveranser, vilket skapade en betydande obalans mellan utbud och efterfrågan. För Concordia Maritimes del uppvägdes den allmänna nedgången delvis av att flera fartyg sysselsattes på nischkontrakt.

Nyckeltal

827.5
Nettoomsättning
MSEK
-186.5
Resultat exklusive nedskrivningar och skatt
MSEK
41
Soliditet
%
0
Föreslagen utdelning per aktie
SEK

Fortsatta investeringar

Under året tecknades avtal om inkontraktering av tre MR (ECO) fartyg av IMO-klass 2/3. Samtidigt förlängdes kontraktet för ytterligare ett MR (ECO)-fartyg i minst ett år.

Förnyade kontrakt för P-MAX-fartyg

Under året förnyades utbefraktningskontrakten för P-MAX-fartygen Stena Paris och Stena Provence. I slutet av året var fem av de tio fartygen i P-MAX-flottan verksamma med tidsutbefraktningskontrakt.

Försäljning av IMOIIMAX-fartyget Stena Important

Under året tecknades ett s.k. sale and lease backavtal för IMOIIMAX-fartyget Stena Important. Köpeskillingen uppgick till 36 MUSD.

Inga allvarliga olyckor eller incidenter

2017 var ännu ett år där inget av Concordia Maritimes fartyg var inblandat i någon incident som resulterade i allvarlig personskada eller utsläpp av bunkerolja eller last.

VD har ordet

Sammantaget gör detta att vi förväntar oss en ökad efterfrågan på tanktransporter och en successivt mer balanserad och starkare tankmarknad under andra halvåret 2018.

Kim Ullman, VD Concordia Maritime

Läs mer

Marknadsutsikter 2018

Fyra faktorer som talar för en starkare marknad 2018

Flera faktorer pekar på en betydligt bättre balans och en gradvis starkare marknad under andra hälften av 2018: en ökande efterfrågan på olja, ökad oljeproduktion, stabiliserade lagernivåer och en lägre tillväxt i flottan.

Läs mer

Hållbar sjöfart

Stort fokus på hållbarhet

För Concordia Maritime går frågor kring miljöomsorg, säkerhet, transporteffektivitet och arbetsgivaransvar i mångt och mycket hand i hand med en sund och stabil finansiell utveckling.

Läs mer

Mål och strategi

Fokus på nischtrader och flexibilitet

Utifrån en unik förståelse för såväl marknadens drivkrafter som den enskilda kundens verksamhet, ska specifika transport- och logistikbehov tillgodoses. Samarbetet med kunderna bygger på långsiktiga relationer präglade av partnerskap och höga ambitioner – oavsett om det gäller en resa eller utveckling av ett helt nytt fartygskoncept.

Läs mer

Vår flotta

En flexibel flotta

Vår flotta består av tio P-MAX-fartyg, två nybyggda IMOIIMAX kemi- och produkttankers, en Suezmax-tanker och sex kontrakterade MR (ECO)-tankers.

Läs mer
Ladda ner PDF